NÁVAZNÝ SEMINÁŘ

Seminář Fragmentace krajiny z pohledu lesních druhů

Garant: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Dne 9. 11. 2016 bude, v návaznosti na konferenci „Doprava, zdraví a životní prostředí“, pořádán seminář „Fragmentace krajiny z pohledu lesních druhů“. Akce se uskuteční v budově Centra dopravního výzkumu, v. i. i. v Brně a je určena pro pracovníky státní správy, vysokých škol, výzkumných ústavů, studenty i veřejnost.

V rámci semináře budou prezentovány výsledky projektu Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR, a to: habitatové modely, migrační koridory pro velké šelmy, regulativy k vymezené Vrstvě biotopů pro zvláště chráněné druhy živočichů, migrační objekty na liniových migračních bariérách apod.

Program semináře

9:00 - 9:30 Registrace účastníků
9:30 - 10:15Fragmentace krajiny – obecné principy a způsob hodnocení (P. Anděl)
10:15 - 10:50Liniové bariéry (CDV)
10:50 - 11:30Fragmentace krajiny z hlediska druhů lesních ekosystémů (VÚKOZ)
11:30 - 12:30Přestávka
12:30 - 13:30Jádrová území + Migrační koridory (AOPK ČR/VÚKOZ/CDV/EVERNIA)
13:30 - 14:15Ochrana přírody versus územní plánování v praxi (V. Hlaváč)

Součástí semináře bude i občerstvení. V případě zájmu žádáme o potvrzení Vaší účasti zasláním e-mailu s uvedením jména, kontaktu a instituce do 6. 11. 2016 na adresu michaela.sladova@nature.cz. V případě dotazů o místě konání kontaktujte vilma.jandova@cdv.cz.

organizátor

Logo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

záštita konference

 

Logo Ministerstvo zdravotnictví

 

Logo Ministerstvo životního prostředí

partněři konference


Logo partner: EnviWeb


Logo City One

úvod   |   program   |   vložné   |   příspěvky   |   registrace   |   dokumenty   |   kontakty   |   logo facebook
frantisek.vomacka@cdv.cz