PŘÍSPĚVKY

Přihlášky referátů nebo plakátových sdělení budou přijímány do 24. 6. 2022 v elektronické podobě. Abstrakt v českém i anglickém jazyce prosíme zpracovat v MS Word v rozsahu ½ strany A4 při řádkování 1 a zaslat na mailovou adresu vilma.jandova@cdv.cz. Příspěvky budou přijímány v časové souslednosti do naplnění kapacity programu konference. Autoři přihlášených referátů nebo plakátových sdělení budou do 30. 6. 2022 informováni o akceptaci příspěvku.

V rámci konference bude zpracován elektronický sborník příspěvků v českém jazyce s anglickými abstrakty a klíčovými slovy. Pokyny pro full texty příspěvků budou autorům zaslány elektronicky. Termín pro odevzdání full textů do sborníku je stanoven na 2. 9. 2022. Příspěvky budou podrobeny recenzi a autor bude dále vyzván k případným opravám. Termín odevzdání již recenzovaných a autorem opravených příspěvků je stanoven na 20. 9. 2020.

Kontakt
tel: +420 541 641 711
e-mail: cdv@cdv.cz
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.